Tiểu cảnh sân vườn Toàn Lâm

Quan âm bồ tát
Ngựa bạch